מדיניות פרטיות באתר

צוות הנהלת מינרז קוסמטיקס (להלן: “מינרז קוסמטיקס”) עושה ככל שביכולתו על-מנת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: “האתר”). תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
להלן הסברים על האופן והמדיניות שבה אתר מינרז קוסמטיקס משתמש במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידיה בעת השימוש בו.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתר זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או אמצעי תשלום לרכישת מוצרים ומספר ת”ז. השדות שחובה למלא אותן יסומנו במפורש. הואיל ו- מינרז קוסמטיקס תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, יהיה אתר מינרז קוסמטיקס רשאי לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של מינרז קוסמטיקס. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל.

השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מינרז קוסמטיקס תהיה רשאית לשמור את המידע במאגריו כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

מסירת מידע לצד שלישי
מינרז קוסמטיקס לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית (להוציא חברות בנות וחברות קשורות לה; או חברות המספקות לה שירותי ניתוח מידע, אנליזה ופרסונליזציה – ובתנאי כי אותן חברות התחייבו כלפיה כי לא יעשו כל שימוש אחר במידע הנ”ל ולא יעבירו אותו לכל גורם אחר), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת שתבקש ליצור קשר או לקבל מידע נוסף או בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר מאתר מינרז קוסמטיקס או בפעילויות משותפות ל- מינרז קוסמטיקס ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.
בכל מקרה שצוות הנהלת מינרז קוסמטיקס יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה;
אם יתקבל בידי מינרז קוסמטיקס צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מינרז קוסמטיקס;
אם מינרז קוסמטיקס תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

משלוח דבר פרסומת
מינרז קוסמטיקס מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם (בדואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות באמצעות האתר או אפליקציה ‏‏(‏notifications‏) וכיו”ב) דבר פרסומת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה ‏תפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הללו יימסרו לכתובת דוא”ל ו/או ‏למכשיר ממנו הנך מפעיל את האתר, בהתאם לפרטי המשתמש המצויים במכשיר. השימוש האתר ‏כמוהו כהסכמה לקבלת המידע כאמור, אולם בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע פרסומי, בין באמצעות ‏האתר ובין באמצעות משלוח הודעת דוא”ל לכתובת: ‏office@מינרז קוסמטיקס.co.il‏. ‏

Cookies‏ ו-‏Data Files
האתר עשוי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) או קבצי מידע (Data Files) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) או קבצי מידע (Data Files) הם קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מינרז קוסמטיקס. חלק מהקבצים הנ”ל יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies וקבצי המידע מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מיקומך, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בקבצים אלה מוצפן, ו-מינרז קוסמטיקס נוקטת צעדי זהירות ככל שביכולתה ובידיעתה כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך Cookies או קבצי מידע של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של מינרז קוסמטיקס.
אם אינך רוצה לקבל Cookies או קבצי מידע, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או המכשיר ממנו הנך גולש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן או המכשיר. נטרול העוגיות או קבצי המידע עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies או קבצי המידע במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות וקבצי מידע אלה מונעים ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותם אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים
חלק מהשירותים באתר מנוהלים על-ידי שותפים מסחריים של מינרז קוסמטיקס. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי מינרז קוסמטיקס, אף אם ממוקים באתרי המשנה של אתר מינרז קוסמטיקס. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של מינרז קוסמטיקס ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
פרסומות של צדדים שלישיים
ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies, “משואות רשת” (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של מינרז קוסמטיקס. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
יתכן ו-מינרז קוסמטיקס תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמש אתר מינרז קוסמטיקס בטכנולוגיות שונות המסייעות לו לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע
אתר מינרז קוסמטיקס מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מינרז קוסמטיקס, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מינרז קוסמטיקס אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מינרז קוסמטיקס משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מינרז קוסמטיקס ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל- מינרז קוסמטיקס לשם ניהול עסקיו, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר ב- מינרז קוסמטיקס על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה מינרז קוסמטיקס למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל- מינרז קוסמטיקס לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
אתר מינרז קוסמטיקס רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

אנחנו זמינות לייעוץ
אנחנו זמינות לייעוץ והתאמה אישית
שלום 👋
נשמח להשיב לכל שאלה, לייעץ ולהתאים לעורך באופן אישי את המוצרים שלנו. במה נוכל לעזור לך היום?