תקנון ותנאי שימוש

 

חברים יקרים,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר האינטרנט של מינרז קוסמטיקס ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם  www.mineraz.co.il ובין אם מכל שם מתחם אחר (“האתר”). אתר האינטרנט מופעל ומנוהל על ידי  מינרז קוסמטיקס (“מפעילת האתר”).
האמור בתקנון זה מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בתקנון זה “גולש/ת” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. “מפעילת האתר” – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ומפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה ו/או כניסה לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והגולש פוטר את מפעילת האתר מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הגלישה ו/או הכניסה ו/או השימוש באתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
מפעילת האתר רשאית, מבלי לספק נימוק, למנוע מגולש כלשהו לחסום את השימוש באתר לגולש כלשהו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

רכישת מוצרים או שירותים באתר או באתרים אליהם מפנה האתר

מדי פעם ופעם יוצעו באתר מוצרים או שירותים שונים המשווקים על-ידי גופים אשר מינרז קוסמטיקס משתפת איתם פעולה (בין בדרך של אתרי משנה באתר מהם ניתן יהיה לרכוש, ובין בדרך של קישורים לאתרי הגופים הנ”ל), או המשווקים על-ידי מינרז קוסמטיקס בעצמה.

ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר ת”ז וכיו”ב. אין חובה להזין פרטים אלו באתר, אלא אם מבקשים לבצע רכישות באתר כאמור.

לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכלו המשתמש ו- מינרז קוסמטיקס לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של מינרז קוסמטיקס והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.

מינרז קוסמטיקס עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע ובכלל זה שם המוצר, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה. מינרז קוסמטיקס אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. מינרז קוסמטיקס רשאית לשנות בכל עת לעדכן את פרטי איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.

התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את מינרז קוסמטיקס. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר את מינרז קוסמטיקס). אשר על כן, כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על-פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

ככל שמדובר במכירת מוצרים באתר על-ידי צדדים שלישיים, או מאתרים אשר האתר מפנה אליהם, יכולים נציגי מינרז קוסמטיקס לסייע בלבד בביצוע הרכישה, אולם אין מינרז קוסמטיקס ו/או מי מטעמה אחראים להתקיימותה של העסקה, לקבלת המוצר, למשלוח תקין שלו לכתובת הרוכש, אישורי יבוא ומכס, או לתקינות המוצר עם הגעתו – והאחריות על כך תהיה על האתר או הגוף ממנו נרכש מוצר בלבד. על הרוכש לוודא כי אחריות כאמר קיימת, ואין לבצע רכישה מצדדים שלישיים ללא הסכמה לתנאי סעיף מהותי זה. הפרטים והתמונות המפורסמים באתר לגבי מפרט המוצרים כאמור ותנאיהם הם באחריות יצרני המוצרים, או בתי העסק המפרסמים מוצרים אלה באתר, בלבד. מומלץ לעיין גם בתנאי השימוש של האתרים או אתרי המשנה מהם נרכשים המוצרים כאמור.

מינרז קוסמטיקס תנפיק קבלה עבור רכישת המוצר. הנפקת חשבונית מס היא ע”י בית העסק ממנו הלקוח רכש את השירותים או המוצרים. אם מדובר בבית עסק שהינו עוסק זעיר או פטור הוא אינו מחוייב בהנפקת חשבונית מס ובמקרה כזה המסמך החשבונאי היחיד שיונפק יהיה הקבלה שמינרז קוסמטיקס מפיקה. הנפקת חשבונית מס תעשה ע” בית העסק לאחר מימוש או אספקת מוצר המתנה שנרכש.

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. מינרז קוסמטיקס תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל חשבון פעיל או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על מינרז קוסמטיקס, והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

הרכישות באתר נעשות באמצעות אמצעי תשלום המפורטים באתר, כגון כרטיס אשראי, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. מינרז קוסמטיקס מתחייבת לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.

מינרז קוסמטיקס רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג’.

מינרז קוסמטיקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
2. משלוח ואספקת המוצרים

סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באופן ישיר מ- מינרז קוסמטיקס ולא מאתרים אליהם מפנה האתר או מגופים המפרסמים באתר, אשר האחריות בגין משלוח ואספקת המוצרים מהם תחול עליהם בלבד.

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על-ידי מינרז קוסמטיקס לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה לא מחוץ לישראל (להלן: “אזורי השירות”). אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות, יש לבדוק ברשימה המופיעה באתר. לחברה תישמר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה של מינרז קוסמטיקס או של הספקים מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

מינרז קוסמטיקס עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. במצב שכזה, יתכן ש-מינרז קוסמטיקס תציע מוצר חלופי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום.

מינרז קוסמטיקס תעשה כמיטב יכולתה כי ספק המוצרים יספק את המוצרים הנרכשים בפרק זמן סביר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א’ עד ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות עסקית). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאית מינרז קוסמטיקס לבטל העסקה.

מינרז קוסמטיקס לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה.

במקרה שיתאפשר איסוף עצמי של המוצר יעשה האיסוף בתיאום מראש מול ספק המוצר.

נציגי מינרז קוסמטיקס רשאים בעת אספקת המוצר לדרוש את נוכחותו של הרוכש ו/או את הצגת אמצעי התשלום בו נעשה התשלום, וכן תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום לצורך אימות פרטי הרוכש, ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר ו/או הצגת אישור הרכישה כתנאי למסירת המוצר.

שובר מתנה:

במקרה של של רכישת שובר מתנה, יהא מימוש השובר כפוף לתנאים המצויינים על גבי השובר, ובכלל זה אפשרויות המימוש, סך המימוש ומועד פקיעת תוקף השובר. זכות מימוש השובר תהא רק בכפוף לתשלום מלוא סך רכישתו.

מסירת קוד מימוש לבית העסק מהווה הסכמה למימוש השובר. לאחר מימוש שובר ביטולו ו/או החזר כספי וכל התנהלות נוספת תתבצע מול בית העסק בלבד ולפי תנאי ביטולו ושיקוליו. למען הסר ספק, מרגע  מסירת קוד מימוש השובר לבית העסק ומימוש השובר מינרז קוסמטיקס לא מהווה עוד צד בעסקה.

אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר, לא ניתן יהיה לממש השובר על מנת לשלם חוב קודם, ולא ניתן יהיה לממשו בשילוב קופוני הנחה, הנחות ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.

לא ניתן יהיה לשחזר שובר שאבד או נגנב.

שובר שלא מומש במסגרת תקופת המימוש הכתובה בו – יפקע, ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או כל פיצוי אחר בגינו.

לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר עלויות טיפול ומשלוח.

לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם.

3. ביטול עסקה והחזרת פריטים

סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באופן ישיר מ- מינרז קוסמטיקס ולא מאתרים אליהם מפנה האתר או מגופים המפרסמים באתר, אשר האחריות בגין ביטול והחזרת פריטים מהם תחול עליהם בלבד.

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

באפשרותו של הקונה באתר לבטל עסקאות מסוימות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.

על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. כמו כן לא תורשה החלפה או ביטול של שירותי הארחה, נסיעה, תיירות חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.

במקרה של השבת מוצר רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, על-פי הנמוך מבניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, באמצעות דואר שליחים בלבד, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש כלל. אף לא התנסות. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
החזר תשלום לא כולל את עלויות דמי המשלוח
לא ניתן להחזיר מוצר שבוצע בו שימוש או פתיחה, אלא באישור מיוחד של מינרז קוסמטיקס. מוצר אשר הוחזר פתוח, פגום ו/או אשר נפתח להתנסות – לא יזוכה כספית. מוצר אשר הוחזר מפאת גוון שלא מוצא חן, יחויב בדמי ביטול בסך 20% מהמחיר ששולם בתוספת דמי המשלוח. אישור ההזמנה מצידך (בסיום התשלום בעבורה) מהווה הסכמה מצידך על בחירת הגוונים והתכשירים. יהיה ניתן לשנות גוון או צבע רק עד להוצאת המשלוח. לאחר צאת המשלוח, לא ניתן יהיה להחליף גוון.

כיבוד שובר שנרכש הינו באחריות בית העסק, ולא מינרז קוסמטיקס. במקרה בו בית העסק לא יכבד שוברי מינרז קוסמטיקס, יוכל הלקוח להחליף את השובר בשובר לבית עסק אחר ובסכום זהה.

4 .הגבלת אחריות

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת מינרז קוסמטיקס, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מינרז קוסמטיקס ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו המלאה של המשתמש.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם או לתנאי העסקה עם מי שסיפקם. מינרז קוסמטיקס לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מינרז קוסמטיקס לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מינרז קוסמטיקס בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים או השירותים אשר הוזמנו ושולמו על-ידי הרוכש.

כל עסקה שתעשה מאת אתר משנה של צד שלישי באתר, או בעקבות פרסום באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את מינרז קוסמטיקס כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין הרוכש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מינרז קוסמטיקס אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות למוצרים ולשירותים שיוצעו או ימכרו כאמור, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
הזיכוי יתבצע ללא החזר דמי משלוח

היה ונציגי מינרז קוסמטיקס ינסו לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, לא יתפרש סיוע זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מינרז קוסמטיקס ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

5. תכני משתמשים ובתי עסק: באחריות הצד שפרסם בלבד

ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מינרז קוסמטיקס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמשים באתר מצהירים כי הם יודעים, ואין מבחינתם כל מניעה, לכך כי מידע שפרסמו באתר מינרז קוסמטיקס יפורסם בו וכן באתרים נלווים לו, כגון בדפי הרשתות החברתיות של מינרז קוסמטיקס.

בפרט, מתפרסמים באתר באופן תדיר תכנים של גופיים מסחריים (כגון מפרסמים ובתי עסק המנהלים אתרי משנה באתר) ושל משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו”ב). מינרז קוסמטיקס אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מינרז קוסמטיקס או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

פרסום תכנים באתר על-ידי צדדים שלישיים או הצבת קישור על ידי מינרז קוסמטיקס לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של מינרז קוסמטיקס לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את מינרז קוסמטיקס לפרסמם באתר, ו-מינרז קוסמטיקס שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ”ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על מינרז קוסמטיקס אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, מינרז קוסמטיקס שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על מינרז קוסמטיקס אחריות בגינם, בכל דרך.

בין היתר, מינרז קוסמטיקס אוסרת פרסום של תכנים מסולפים, מטעים או שקריים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי מינרז קוסמטיקס; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין מינרז קוסמטיקס אחראית לתוצאות העסקה דנן.

המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ”ל מתחייב לשפות את מינרז קוסמטיקס, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את מינרז קוסמטיקס, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

6. קניין רוחני

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של מינרז קוסמטיקס (למעט אם מדובר במוצרים או פרסומים של צדדים שלישיים, או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – שאז הקניין הרוחני שייך לאותו צד שלישי ו/או מי מטעמו), ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת מינרז קוסמטיקס מראש ובכתב.

מינרז קוסמטיקס רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

השם “מינרז קוסמטיקס” וסימני המסחר של מינרז קוסמטיקס (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של מינרז קוסמטיקס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת מינרז קוסמטיקס בכתב ומראש.

7. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה מינרז קוסמטיקס את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייבת מינרז קוסמטיקס לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו- מינרז קוסמטיקס אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. למען הסר ספק מובהר כי מינרז קוסמטיקס לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות (LINKS) המופיעות באתר. מינרז קוסמטיקס אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

מינרז קוסמטיקס תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

בנוסף לאמור לעיל, מינרז קוסמטיקס רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

מינרז קוסמטיקס לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

מינרז קוסמטיקס תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.

8. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי מינרז קוסמטיקס, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני. נציגי “מינרז קוסמטיקס” ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של מינרז קוסמטיקס, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. פרטי שרות הלקוחות כתובים בעמוד: “צור קשר”.

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל adi@mineraz.com מספר טלפון:0586215000.

9. שונות

מינרז קוסמטיקס אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

מינרז קוסמטיקס רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מינרז קוסמטיקס בקשר לכך.

רישומי המחשב של מינרז קוסמטיקס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז הקריות, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מינרז קוסמטיקס רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

אין כפל מבצעים, הנחות, קופונים והטבות

אנחנו זמינות לייעוץ
אנחנו זמינות לייעוץ והתאמה אישית
שלום 👋
נשמח להשיב לכל שאלה, לייעץ ולהתאים לעורך באופן אישי את המוצרים שלנו. במה נוכל לעזור לך היום?